Đảng, Nhà nước sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/1/2021 | 7:54:25 AM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, đồng thời mong muốn và luôn lắng nghe, tiếp thu những phản biện, đóng góp xác đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội.

Ngày 14/1, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 261 đại biểu đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, nghệ thuật trên cả nước.

Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa IX (2016-2020) nhấn mạnh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp hơn 40.000 văn nghệ sĩ cả nước, nhiều thế hệ; tổ chức nhiều hình thức cho văn nghệ sĩ học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng cộng đồng trách nhiệm, tạo được nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật giá trị, đóng góp vào đời sống. Liên hiệp cũng đã làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Bí thư về các vấn đề liên quan đến phát triển văn học, nghệ thuật; đẩy mạnh công tác lý luận, phê bình; bồi dưỡng tài năng trẻ; quảng bá tác phẩm; giao lưu hợp tác quốc tế... góp phần xây dựng nền văn học, nghệ thuật đổi mới, đa dạng, giàu tiềm năng với xu hướng chuyên nghiệp hóa ngày càng cao.

Trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phấn đấu xây dựng vững mạnh toàn diện, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ sáng tạo nhất trí về chính trị và tư tưởng, giàu tài năng, tâm huyết. Liên hiệp sẽ tạo điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác, đổi mới hỗ trợ sáng tạo đi vào chiều sâu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trong 5 năm qua. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lịch sử dựng nước và giữ nước đã hình thành nên nền văn hoá Việt Nam lâu đời, đặc sắc, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn tin tưởng, coi trọng, chăm lo và tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sỹ nước nhà hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trước dân tộc và đất nước.

Suốt gần 73 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, mà tiền thân là Hội Văn nghệ Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng.

Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước, đội ngũ văn nghệ sĩ đã tự nguyện dấn thân nơi tuyến lửa, vượt mọi gian lao, thử thách, sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình để viết nên những bản hùng ca vượt thời gian, kịp thời cổ vũ, nhân lên sức mạnh của toàn dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kiến thiết đất nước.

Sau khi nước nhà thống nhất, cả nước tập trung xây dựng và phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới mái nhà chung của Liên hiệp, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo,  đóng góp những thành tựu quan trọng, góp phần từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Bước vào thời kỳ đổi mới, văn học, nghệ thuật Việt Nam đã thực hiện hành trình cách tân tràn đầy hứng khởi, sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng, khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ta.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt hoạt động. Thông qua việc tổ chức những chuyến đi thực tế sáng tác, các cuộc triển lãm, liên hoan văn nghệ quốc gia, quốc tế và khu vực, các cuộc thi, giải thưởng, hội thảo, tọa đàm… Liên hiệp Hội đã tạo mở những không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học, nghệ thuật được chú trọng, tạo nên sinh khí mới cho đời sống văn học, nghệ thuật. Bên cạnh đó, lĩnh vực sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn học, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số, văn nghệ dân gian cũng được Liên hiệp Hội quan tâm có bước tiến mới với những công trình, dự án dài hơi, bài bản.

Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã có những nỗ lực đáng ghi nhận, bám sát thực tiễn, góp phần xác lập, khẳng định những giá trị đích thực, đồng thời, cũng kịp thời phê phán những khuynh hướng lệch lạc, sai trái trong đời sống văn nghệ.

Hoạt động giao lưu, hội nhập, quảng bá, giới thiệu văn học, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới có sự khởi sắc với một số hình thức sáng tạo, được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật xuất hiện nhiều điểm sáng tích cực. Phong trào văn nghệ quần chúng tại các địa phương có những bước phát triển mới, từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức, bảo tồn, phát huy các giá trị văn học, nghệ thuật cổ truyền của dân tộc ta.

Nội dung, phương thức biểu hiện của văn học, nghệ thuật giai đoạn vừa qua đã được đầu tư tìm tòi, mạnh dạn thể nghiệm. Các dấu ấn cá nhân, cá tính sáng tạo ngày càng được phát huy và trân trọng. Hầu hết các ngành, lĩnh vực nghệ thuật đều có những tác phẩm chất lượng tốt, có giá trị, tiếp tục khơi thông mạnh mẽ dòng chảy của chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với dân tộc, phản ánh chân thực cuộc sống, phần nào đáp ứng được nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân.

Bên cạnh đó, các phương tiện, phương thức sản xuất, trình diễn, sử dụng, truyền bá sản phẩm văn học, nghệ thuật cũng có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng hiện đại, góp phần đưa văn học, nghệ thuật đến nhanh hơn, gần hơn với người dân, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới và hải đảo.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật; vừa bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, vừa đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động. "Liên hiệp phải thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, là mái nhà chung của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước; tổ chức Hội phải là nơi để mỗi văn nghệ sĩ gửi gắm tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, đóng góp tài năng và sức lao động của mình, để tăng thêm cảm hứng và xung lực sáng tạo" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Liên hiệp phải xác định việc phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, giúp đỡ các tài năng trẻ làm khâu đột phá; hoạt động giao lưu, quảng bá các giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam ra nước ngoài và tiếp thu tinh hoa văn học, nghệ thuật thế giới vào Việt Nam là một trọng tâm ưu tiên trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật, đồng thời mong muốn và luôn lắng nghe, tiếp thu những phản biện, đóng góp xác đáng của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Liên hiệp cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến phản biện, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ; xác lập các diễn đàn, cơ chế hiệu quả để kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình đất nước, cùng những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật cũng cần ý thức rõ trách nhiệm và tình cảm, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, về tính chất đặc thù của lĩnh vực này, nâng cao năng lực, trình độ, tích cực hỗ trợ hoạt động sáng tạo và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị đến với công chúng.

Đại hội đã thông qua kết quả hiệp thương danh sách Ủy viên Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 78 người; danh sách Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 người; danh sách Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 -2025; thông qua kết quả bầu các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025…

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác

“Soul” trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên kể từ “Up” (2010) giành tới hai giải thưởng tại sự kiện điện ảnh danh giá của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood và thẳng tiến tới Oscar.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch sản xuất các chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2021.

Từ 2/3, Quảng Ninh sẽ mở lại du lịch nội tỉnh.

Từ 0h ngày 2/3, Quảng Ninh đã mở lại các hoạt động du lịch và chỉ đón khách nội tỉnh, chưa đón khách ngoại tỉnh.

Nam diễn viên về nhà trọ ở quận 12.

NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết trưa 1/3, diễn viên Thương Tín đã xuất viện. Anh được người thân, đồng nghiệp đưa về nhà trọ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục