Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: Sẵn sàng cho Đại hội IX

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2020 | 8:12:06 AM

YênBái - Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp (KCQDN) tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020.

Đồng chí Phạm Vĩnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Đồng chí Phạm Vĩnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Sau hợp nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phân công nhiệm vụ cấp ủy đảng viên, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở kế thừa những nội dung đã được 2 Đảng ủy triển khai trước đó; đồng thời, bổ sung thêm các nhiệm vụ mới.

Triển khai kế hoạch chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ KCQDN tỉnh đã tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở chuẩn bị văn kiện, nhân sự theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; thành lập 4 tổ công tác thẩm định, phê duyệt văn kiện, nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến ngày 19/5, có 80/81 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ KCQDN tỉnh tổ chức xong đại hội. 

Đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ KCQDN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, Đảng bộ Khối hoàn thành việc thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ; đồng thời, tập trung xây dựng văn kiện đại hội, chuẩn bị phương án nhân sự đảm bảo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng tỉnh. 

Quá trình chuẩn bị, Đảng bộ KCQDN thường xuyên nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động trong Khối; phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội; phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Cán bộ, đảng viên và người lao động trong KCQDN ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020”. 

Xác định Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 là văn kiện trung tâm, là cơ sở để xây dựng báo cáo kiểm điểm, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội nên Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động xây dựng đề cương, thực hiện các bước theo quy trình, tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Nội dung văn kiện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ KCQDN tỉnh, làm rõ được vai trò và tính đặc thù của Đảng bộ KCQDN tỉnh; đánh giá đúng công lao và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho nhiệm kỳ mới trên cơ sở dự báo tác động của thế giới, trong nước, trong tỉnh. 

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, Đảng bộ KCQDN tỉnh đã xây dựng mục tiêu tổng quát, đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá chiến lược, 5 nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ, giải pháp 2020 - 2025 sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ KCQDN tỉnh.

Đối với việc xây dựng Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020, về bố cục Báo cáo, Dự thảo Báo cáo được xây dựng theo kết cấu, bố cục truyền thống, tập trung kiểm điểm công tác lãnh đạo, hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Về nội dung, căn cứ những kết quả, tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo Chính trị, trên tinh thần tự phê bình và phê bình, báo cáo đã kiểm điểm sâu sắc, làm rõ vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu, các đồng chí cấp ủy viên với nhiều nội dung cụ thể như: về lãnh đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết… của Trung ương, tỉnh, Đảng ủy Khối; việc thực hiện quy định, quy chế làm việc; về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống; về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05…

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, Tiểu ban nhân sự  đã họp và dự kiến bước đầu về cơ cấu số lượng cấp ủy, Ban Thường vụ và nhân sự Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ. Dự kiến nhân sự cấp ủy tái cử và tham gia lần đầu. 

Trong đó, số tái cử 14 đồng chí, số tham gia lần đầu 15 đồng chí; nữ 8 đồng chí; dân tộc thiểu số 2 đồng chí; trẻ 4 đồng chí; độ tuổi 40 - 50: 17 đồng chí, 50 tuổi trở lên 8 đồng chí. 

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ KCQDN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ có 255 đại biểu tham dự; trong đó, có 31 đại biểu đương nhiên, 224 đại biểu bầu, 16 đại biểu dự khuyết, 57 đại biểu nữ, 19 đại biểu dân tộc thiểu số, 24 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi. Công tác hậu cần, phục vụ, bảo vệ Đại hội cũng được Đảng bộ KCQDN tỉnh chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đảm bảo theo yêu cầu. 

Sự chuẩn bị công phu, tích cực, có nhiều hoạt động thiết thực là điều kiện tiền đề để Đại hội Đảng bộ Đảng bộ KCQDN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
Hồng Oanh

Tags Đảng bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẵn sàng Đại hội IX

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa, chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong các tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp.

Hàng năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy thị xã đề ra.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Nghĩa Lộ trao thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc của lớp sơ cấp lý luận chính trị lồng ghép với bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Thị xã bước đầu quan tâm quy hoạch cán bộ liên thông giữa cấp thị xã và cơ sở, giữa thị xã với các ngành dọc đóng trên địa bàn. Cán bộ các xã, phường được giới thiệu để bầu vào các chức danh chủ chốt đạt trên 90% trong quy hoạch được duyệt.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tạo điều kiện cho 75 quần chúng ưu tú đi học đối tượng tạo nguồn phát triển Đảng và đã kết nạp 32 đảng viên mới.

Bên cạnh thường xuyên làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, thời gian qua, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng phát triển đảng viên mới.

Cấp ủy Chi bộ 3 và 4, Đảng bộ phường Đồng Tâm thống nhất nội dung trước kỳ sinh hoạt Chi bộ.

Nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố đã có phương pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Các đảng viên đều tham gia phát biểu ý kiến, thể hiện chính kiến của mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục