Văn Chấn đảm bảo công bằng, minh bạch trong thực hiện chính sách, xét duyệt hộ nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/9/2023 | 3:24:22 PM

YênBái - Huyện đặc biệt tránh các biểu hiện ưu tiên cho anh em, dòng họ của một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo trong quá trình thực hiện chính sách và xét duyệt, đánh giá hộ nghèo.

Chăn nuôi đại gia súc là một trong những giải pháp giúp người dân Văn Chấn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Chăn nuôi đại gia súc là một trong những giải pháp giúp người dân Văn Chấn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh kiện toàn Ban giảm nghèo, huyện Văn Chấn đã tập trung, chủ động thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2023 với những giải pháp cụ thể, phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, giúp đỡ địa bàn và nhóm hộ dự kiến thoát nghèo được tiếp cận các chính sách, dự án của Nhà nước.

Đồng chí Lò Thị Thúy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết: Văn Chấn phấn đấu giai đoạn 2022- 2025, giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân từ 4,81%/năm trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Đến năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51%. Tỉ lệ hộ nghèo trong các dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn giảm bằng 1,5 lần so với mức giảm tỉ lệ hộ nghèo chung của huyện theo từng giai đoạn. 

Huyện phấn đấu đến các năm cuối cùng của giai đoạn, 100% số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có đủ điều kiện và nhu cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hành Chính sách xã hội. Đồng thời thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo...

Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, Văn Chấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giảm nghèo tới toàn thể cán bộ và nhân dân, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận hộ nghèo, người nghèo; đặc biệt là tránh các biểu hiện ưu tiên cho anh em, dòng họ của một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo trong quá trình thực hiện chính sách và xét duyệt, đánh giá hộ nghèo.

Theo đó, Văn Chấn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn sản xuất được xét duyệt cho vay; hỗ trợ tiền điện theo quy định, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế cho người dân tập trung vào đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, tìm việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…


Trong 8 tháng năm 2023, huyện Văn Chấn đã giải quyết việc làm mới 2.032/2.700 lao động, bằng 75,3% kế hoạch.

Về ưu tiên chính sách, đồng chí Đinh Trọng Quyết - Chủ tịch UBND xã Cát Thịnh cho biết: Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Cát Thịnh tập trung triển khai thực hiện các chính sách, dự án hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo; trong đó ưu tiên các hộ gia đình nghèo chỉ bao gồm các thành viên là trẻ em, người cao tuổi, người từ 16- 60 tuổi nhưng bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng hoặc ốm đau kéo dài, không có khả năng lao động...

Cùng với thực hiện các chính sách giảm nghèo, triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023, Cát Thịnh đã lập danh sách và hoàn thiện hồ sơ cho 157 hộ nghèo có nhu cầu đề nghị hỗ trợ téc nước sinh hoạt, máy nông cụ. 

Trong đó, xã đã lập tờ trình đề nghị hỗ trợ đợt I là 33 hộ, gồm: thôn Pín Pé 23 hộ, thôn Ba Chum 10 hộ đã được hỗ trợ theo Chương trình; hỗ trợ đợt II là 32 téc nước, 4 máy nông cụ, đang chờ huyện cấp về xã để cấp cho các hộ gia đình. Đồng thời, xã cũng triển khai làm nhà ở cho 7 hộ nghèo khó khăn ở các thôn Pín Pé, Ba Chum, Đồng Hẻo, Khe Kẹn. Đến nay, 4 nhà đã hoàn thành, các nhà còn lại đang thi công…

Từ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác giảm nghèo bền vững ở Văn Chấn đã có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể địa phương trong mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn và lao động nghèo, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động; cấp thẻ BHYT; hỗ trợ tiền điện, nhà ở… cho hộ nghèo. 

Trong 8 tháng qua, Văn Chấn đã triển khai làm nhà cho 97 hộ nghèo khó khăn về nhà ở với kinh phí 4,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 85 nhà, kinh phí 3,4 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 6 nhà, kinh phí 150 triệu đồng. Đến nay có 95 hộ/97 hộ đã khởi công xây dựng, trong đó 58 hộ đã xây dựng xong. 

Huyện cũng đã giải quyết việc làm mới 2.032/2.700 lao động, bằng 75,3% kế hoạch; tổ chức đào tạo nghề cho 2.495/2.640 lao động nông thôn, bằng 94,5% kế hoạch, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,08%. Số lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 987 người, bằng 89,7% kế hoạc. Xã phê duyệt danh sách mua 171 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; chi trả trợ cấp xã hội tháng 8/2023 cho 4.791 đối tượng với kinh phí 2,578 tỷ đồng; trợ cấp ưu đãi 542 người có công, thân nhân liệt sĩ với 1,058 tỷ đồng; tổ chức 7 lớp tập huấn cho 663 công chức thực hiện công tác giảm nghèo tại cơ sở...

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo; hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị... đã góp phần để Văn Chấn thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 20/12/2022 của Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động 135 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Thành Trung 

Tags Văn Chấn Yên Bái nguồn lực xã hội hóa giảm nghèo an sinh xã hội người nghèo hộ nghèo

Các tin khác
Trấn Yên quan tâm triển khai thực hiện dự án hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật để tạo sinh kế, cải thiện thu nhập.

Đổi mới công tác quán triệt, phổ biến chính sách một cách cụ thể để người dân nắm và hiểu chính sách; có hình thức đối thoại trực tiếp để tư vấn, hướng dẫn, thuyết phục, hỗ trợ đối tượng thụ hưởng khắc phục khó khăn về năng lực tư duy, vượt qua tâm lý trông chờ ỷ lại để đề xuất nhu cầu và thực hiện chính sách có hiệu quả... là một trong những kinh nghiệm của huyện Trấn Yên trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững.

Thực hiện  Kế hoạch số 126 của UBND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, năm 2023, huyện Lục Yên sẽ  hoàn thành 183/183 nhà, trong đó hỗ trợ 100 nhà làm mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 và 83 nhà hỗ trợ làm mới và sửa chữa từ ngân sách tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác.

Những năm qua, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp..., huyện Lục Yên xác định thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, nhất quán trong điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách, huyện đã xây dựng, triển khai các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững. Phóng viên Báo Yên Bái đã cuộc phỏng vấn đồng chí Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên về kết quả công tác giảm nghèo của huyện trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi làm việc

Vừa qua, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục