Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/3/2019 | 4:54:02 AM

Danh mục 414 thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

GHI CHÚ

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

6

Đăng ký hợp tác xã

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Quản lý công sản

25

Mua quyển hóa đơn

26

Mua hóa đơn lẻ

27

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

28

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công

29

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

30

 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

31

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

32

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

33

Quyết định điều chuyển tài sản công

34

Quyết định bán tài sản công 

35

Quyết định thanh lý tài sản công 

36

Quyết định tiêu hủy tài sản công 

37

 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại 

Quản lý giá

38

 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp huyện 


III. LĨNH VỰC VĂN HÓA

Văn hóa cơ sở

39

Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

40

 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

41

 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

42

Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

43

Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

44

Công nhận lần đầu "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

45

Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Thư viện

46

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Gia đình

47

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

48

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

49

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

50

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

51

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

52

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

Lễ hội

53

Đăng ký tổ chức lễ hội

54

Thông báo tổ chức lễ hội


IV. LĨNH VỰC THÔNG TIN

55

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

56

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

57

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

58

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

59

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

60

Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

61

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

62

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

63

Sáp nhập, chia tách trường tiểu học

64

Thủ tục Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

65

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

66

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

67

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

68

Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

69

Giải thể trường trung học cơ sở (Theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường).

70

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

71

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

72

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

73

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

74

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

75

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

76

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

77

Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

78

Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

79

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

80

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

81

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

82

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

83

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

84

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

85

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

86

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

87

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

88

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

89

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

90

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

91

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

92

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

93

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

94

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

95

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

96

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

97

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

98

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

99

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc rất ít người

100

 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

101

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ


VI. LĨNH VỰC Y TẾ

Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

102

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

103

Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

104

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

105

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

106

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

107

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

108

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Giám định y khoa hướng dẫn về việc xác định mức độ khuyết tật

109

Khám Giám định mức độ khuyết tật với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

110

Khám Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

111

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

VII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Bảo trợ xã hội

112

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

113

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

114

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

115

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

116

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

117

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ   giúp xã hội cấp huyện

118

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

119

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

120

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

121

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

122

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

123

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

124

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

125

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội ược trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng).

126

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

Người có công

127

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

128

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Phòng chống tệ nạn xã hội

129

Hỗ trợ học văn hóa học nghề trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

130

Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

131

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Lao động tiền lương

132

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

133

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Trẻ em

134

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

135

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

VIII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đất đai

136

Thẩm định nhu cầu sử dụngđấtđể xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

137

Giaođất, cho thuêđấtcho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối vớitrường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

138

Chuyển mục đích sử dụngđấtphải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

139

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

140

Thu hồiđấtở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cưở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

141

Đăng ký quyền sử dụng đất lầnđầu

142

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

143

Cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

144

Đăng ký,cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuđối vớitài sản gắn liền với đất màchủsởhữu không đồng thời là người sử dụng đất

145

Đăng kýbổ sung đối với tài sản gắn liềnvới đấtcủa người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

146

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

147

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

148

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

149

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyềnsở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyềnsởhữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

150

Bán hoặc góp vốn bằng tài sảngắn liềnvới đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

151

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

152

Đăng ký biến động quyền sử dụngđất, quyềnsở hữu tài sản gắn liền với đấttrong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xửlý nợhợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyềnsử dụngđất, tài sản gắn liền vớiđấtđể thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

153

Đăng kýbiến độngvềsử dụngđất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tíchthửa đất do sạtlở tự nhiên;thay đổivề hạn chế quyềnsử dụngđất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền vớiđấtsovới nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

154

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

155

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

156

Gia hạn sử dụngđấtngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

157

Xác nhận tiếp tụcsử dụngđấtnông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạnsử   dụngđất đối với trường hợp có nhu cầu

158

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

159

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

160

Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại trang bổ sung do bị mất

161

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

162

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy địnhcủapháp luậtđấtđai do người sử dụng đất, chủ sởhữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

163

Đăng kýbiếnđộngđất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Môi trường

164

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

165

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Tài nguyên nước

166

Đăng kýkhai thác nước dưới đất

167

Lấy ý kiến UBNDcấpxã,cấphuyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từnguồnnước nội tỉnh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

168

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

169

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

170

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận

171

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu. 

172

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 

173

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

174

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

175

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

176

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


IX. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Hòa giải

177

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Hộ tịch

178

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

179

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

180

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

181

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

182

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

183

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

184

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

185

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

186

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

187

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

188

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

189

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

190

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

191

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

192

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

193

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

194

Cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

195

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

196

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

197

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

198

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

199

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

200

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

201

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

202

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

203

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

204

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

205

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Phổ biến, giáo dục pháp luật

206

Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

207

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Bồi thường nhà nước

208

Phục hồi danh dự

209

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

X. LĨNH VỰC TỔ CHỨC – NỘI VỤ

Tôn giáo

210

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

211

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

212

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

213

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

214

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

215

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

216

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

217

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thi đua - Khen thưởng

218

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

219

Tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

220

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

221

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

222

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

223

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

224

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

225

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.

Tổ chức Phi Chính phủ

226

Công nhận ban vận động thành lập hội

227

Thành lập hội

228

Phê duyệt điều lệ hội

229

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

230

Đổi tên hội

231

Hội tự giải thể

232

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

233

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

234

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

235

Thủ tục cộng nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

236

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

237

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

238

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

239

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

240

Đổi tên quỹ

241

Quỹ tự giải thể

242

Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

243

Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tại nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

Tổ chức bộ máy

244

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

245

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

246

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

XI. LĨNH VỰC KINH TẾ - HẠ TẦNG

Quy hoạch kiến trúc

247

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

248

Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

249

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý

Thẩm định dự án, thiết kế, dự toán

250

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 Bước)

Cấp giấy phép xây dựng

251

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

252

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

253

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

254

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

Đường bộ

255

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông

256

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông, giữ xe

257

Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông và gia hạn sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để trông giữ xe

Công nghiệp tiêu dùng

258

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

259

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

260

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

261

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

Lưu thông hàng hóa trong nước

262

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

263

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

264

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

265

 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

266

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

267

Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

268

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

269

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

270

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Kinh doanh khí

271

 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

272

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

273

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai


XII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Lâm nghiệp

274

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

275

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn

276

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

277

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

278

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

279

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

280

Cấp phép khai thác, tận dng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng.

281

Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

282

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

283

Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân

284

Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)

285

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân

286

Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với cộng đồng dân cư thôn

287

Khoán công việc và dịch vụ

Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

288

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

289

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

290

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

291

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

292

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

293

Hỗ trợ dự án liên kết

Thủy lợi

294

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp (UBND cấp huyện phê duyệt)

295

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

296

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

297

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

298

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

XIII. LĨNH VỰC DÂN TỘC

299

Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

XIV. LĨNH VỰC CÔNG AN

Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

300

Câp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh nghiệp

301

Cấp, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

302

Cấp lại Giấy chứng đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

XV. LĨNH VỰC THUẾ

303

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

304

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh

305

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế

306

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đìnhnhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế

307

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

308

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

309

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan Thuế

310

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập

311

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế

312

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

313

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan Thuế

314

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

315

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

316

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

317

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp

318

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

319

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất

320

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất

321

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập

322

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

323

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

324

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

325

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

326

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị trước chuyển đổi

327

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) – Đối với đơn vị sau chuyển đổi

328

Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

329

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT

330

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

331

Khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

332

Khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

333

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

334

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu.

335

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

336

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

337

Khai thuế đối với đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh

338

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

339

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn góp (không bao gồm chứng khoán) nhưng chưa khai thuế

340

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế

341

Khai thay thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nhưng chưa khai thuế

342

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản

343

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp

344

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

345

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu

346

Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai)

347

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng

348

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam; cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại Việt Nam

349

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)

350

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng (trừ bất động sản)

351

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

352

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế khi nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú

353

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác

354

Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế

355

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

356

Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê

357

Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

358

Khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm

359

Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên

360

Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)

361

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

362

Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

363

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản.

364

Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ

365

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

366

Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

367

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

368

Khai thuế đối với hãng hàng không nước ngoài

369

Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

370

Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước

371

Thông báo (đăng ký) phương pháp tính thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (NTNN, NTPNN)

372

Khai thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

373

Khai quyết toán thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu

374

Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

375

Khai quyết toán thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu đối với hoạt động kinh doanh và các loại thu nhập khác

376

Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in

377

Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử

378

Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử

379

Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/ Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí

380

Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn, biên lai thu tiền phí, lệ phí

381

Thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in/tự in

382

Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí

383

Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu

384

Báo cáo tình hình sử dụng tem rượu, quyết toán tem rượu và báo cáo mất tem rượu.

385

Đăng ký huỷ và thông báo kết quả huỷ tem rượu

386

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh; trường hợp xuất khẩu

387

Hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp

388

Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

389

Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

390

Hoàn các loại thuế, phí khác

391

Miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

392

Giảm thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn; do bị tai nạnmắc bệnh hiểm nghèo.

393

Miễn, giảm thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật Thuế tài nguyên

394

Không tính tiền chậm nộp/Miễn tiền chậm nộp tiền thuế

395

Nộp dần tiền thuế nợ

396

Gia hạn nộp thuế

 

397

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

398

Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế

399

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

400

Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

401

Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước

XVI. LĨNH VỰC KIỂM LÂM

402

Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường

403

Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

404

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

405

Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

406

Đóng dấu búa kiểm lâm

407

Cấp giấy phép vận chuyển gấu

408

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng

409

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp phápcây xử lý tịch thu


XVII. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

410

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 

411

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

412

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Lĩnh vực Cấp sổ, thẻ

413

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế)

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

414

ơGiải quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) 

 

Danh mục 116 thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở

3

Công nhận hòa giải viên

4

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

5

Thôi làm hòa giải viên

6

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

7

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Lĩnh vực nuôi con nuôi

8

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

9

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Lĩnh vực ộHHHộ tịch

10

Đăng ký khai sinh

11

Đăng ký kết hôn

12

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

13

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

14

Đăng ký khai tử

15

Đăng ký giám hộ

16

Đăng ký chấm dứt giám hộ

17

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

18

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

19

Đăng ký lại khai sinh

20

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

21

Đăng ký lại kết hôn

22

Đăng ký lại khai tử

23

Cấp bản sao từ sổ gốc

24

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

25

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

26

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Lĩnh vực Chứng thực

27

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

29

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

30

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

31

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

32

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

33

Chứng thực di chúc

34

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

35

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

36

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Lĩnh vực Đất đai

37

Giải quyết tranh chấpđất đai

Lĩnh vực Môi trường

38

Tham vấn ý kiếnbáo cáo đánh giá tác động môi trường

39

Xác nhậnđăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

40

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

41

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

42

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Lĩnh vực Quản lý công sản

43

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức,   đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

44

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

45

Quyết định thanh lý tài sản công

Lĩnh vực Đấu thầu

46

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

47

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện

48

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp 

49

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp 

Lĩnh vực Thủy lợi

50

Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).

51

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

52

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

53 1

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm.

54

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

Lĩnh vực Thư viện

55

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Lĩnh vực Thể dục thể thao

56

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Lĩnh vực Lễ hội

57

Thông báo tổ chức lễ hội

Lĩnh vực Trồng trọt

58

Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

59

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Lĩnh vực Lâm nghiệp

60

Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng bằng vốn tự đầu tư, khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn

61

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

62

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

63

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

64

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

65

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

66

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

67

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

68

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Lĩnh vực Người có công

69

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

70

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

71

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

72

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

73

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

74

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

Lĩnh vực Giảm nghèo

75

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

76

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Lĩnh vực Trẻ em

77

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

78

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

79

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

80

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

81

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

82

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

83

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

84

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

85

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

86

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

 

87

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã

 

88

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

89

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

90

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

 

91

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

92

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo

 

93

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

94

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

95

Xử lý đơn tại cấp xã

 

Lĩnh vực Tiếp công dân

 

96

Tiếp công dân tại cấp xã

 

Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng

 

97

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

98

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

99

Xác minh tài sản, thu nhập

 

100

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

101

Thực hiện việc giải trình

 

Lĩnh vực Tôn giáo

 

102

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

103

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

104

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

105

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

106

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

107

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

108

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

109

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

110

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

111

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

 

112

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

113

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;

 

114

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

115

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

116

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến