Thành phố Yên Bái quyết tâm “5 rõ”

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/2/2020 | 8:21:10 AM

YênBái - Phương châm “5 rõ” được Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục vận dụng trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động 190-CTr/TU của Tỉnh ủy trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức theo hướng giao khoán sản phẩm,

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phương châm "5 rõ" được xác định là "Rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện”.

Có thể thấy, việc cụ thể hóa Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy năm 2019 với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố trên tinh thần của phương châm "5 rõ” được xác định hết sức nghiêm túc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm. 

Thành phố đã đạt được những kết quả ấn tượng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: hoàn thành 33/35 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, trong đó 18 chỉ tiêu vượt, 15 chỉ tiêu đạt; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/25 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. 

Kinh tế có bước tiến vượt bậc, nhiều chỉ tiêu có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách năm 2019 đạt 557 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Cụ thể hóa Chương trình hành động 144-CTr/TU bằng Kế hoạch hành động 132-KH/TU của Thành ủy, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 47/49 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 68/68 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Năm 2020 được thành phố xác định chủ đề tiếp tục thực hiện là "Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ cương đô thị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, với phương châm hành động là "Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, hiệu quả”. 

Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy được Đảng bộ thành phố xác định rất rõ là một trong hai nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020. Ngay từ cuối tháng 12/2019, thành phố đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch hành động 173-KH/TU thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy. 

Trên cơ sở 35 chỉ tiêu chính của tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa thành 39 chỉ tiêu cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, đặt quyết tâm có 15 chỉ tiêu phấn đấu cao hơn so với kế hoạch tỉnh giao. 

Trong đó, phấn đấu chỉ tiêu sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt trên 12 nghìn tấn; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng, trong đó phần thành phố quản lý đạt 3.000 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 80 triệu USD; thu ngân sách năm 2020 phấn đấu đạt 850 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 3.650 lao động… 

Lĩnh vực kinh tế xác định rõ, tập trung cao độ thực hiện 83 nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực kinh tế; 37 nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa – xã hội, tuyên truyền; 53 nhiệm vụ trọng tâm về nội chính, quốc phòng – an ninh và 112 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Để đạt hiệu quả cao trong thực hiện, Đảng bộ thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt 8 nhóm giải pháp chủ yếu. UBND thành phố đã phân khai chi tiết các chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, kịch bản điều hành triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao ngay từ những tháng đầu năm, trên tinh thần giao khoán sản phẩm và phương châm "5 rõ”. 

Phạm Minh