Yên Bái ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/9/2022 | 4:04:51 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 124/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 3/6/2022 cho phù hợp với Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10 – NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời phù hợp với Chương trình hành động số 92- Ctr/TU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10,

Theo Kế hoạch, có 5 nội dung cần điều chỉnh, bổ sung ở các mục I.1, I.2, II.2; mục III và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 124/KH-UBND. 

Trong đó, tập trung vào nội dung là xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10- -NQ/TH, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Đồng thời, làm cơ sở để cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Cùng với đó, phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện nội dung Nghị quyết số 10- NQ/TƯ, Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến đảng viên, cắn bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Các nhiệm vụ chung được giao cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng dưới mọi hình thức nhằm thông nhất nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản, về vai trò, vị trí của ngành địa chất và công nghiệp khai khoáng; triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp về khai thác, chế biến khoáng sản theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, phát triển công nghiệp khai khoáng; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên địa chất, khoáng sản; bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác
quản lý tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hành động số 13 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TU…

Thanh Chi