Yên Bái: Gần 53.000 ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/3/2023 | 7:30:19 AM

YênBái - Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Để việc lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH - TNMT ngày 18/01/2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tiếp tục UBND tỉnh có văn bản số 502/UBND - TNMT ngày 28/2/2023 về đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong đó, các cơ quan, tổ chức trực thuộc đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, phòng, ban, đơn vị đảm bảo việc tham gia góp ý được triển khai đầy đủ đến từng đối tượng lấy ý kiến, tiến hành lấy ý kiến dưới nhiều hình thức. Xác định rõ việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân.

Việc lấy ý kiến được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo thuận lợi cho việc tham gia đóng góp ý kiến. Cụ thể, việc góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) được áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công hoặc gửi trực tiếp đến Sở TN&MT tỉnh Yên Bái để tổng hợp.

Cùng với đó, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng được góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn; thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường và các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo kết quả tổng hợp của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý của nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tất cả các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã phù hợp với Hiến pháp và các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng. Việc lấy ý kiến của nhân dân đã huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

(Theo Báo Tài nguyên & Môi trường)