Yên Bái: Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/5/2023 | 10:43:22 AM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 7.542,5 tỷ đồng, bằng 37,7% kế hoạch, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm của tỉnh. Trong ảnh: Công trình kè sông Hồng được huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện (Ảnh: Thành Trung)
Các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm của tỉnh. Trong ảnh: Công trình kè sông Hồng được huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện (Ảnh: Thành Trung)


Từ đầu năm đến nay, Yên Bái đã huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 trọng điểm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm; công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023.  

Qua đó, trong 5 tháng đầu năm, Yên Bái thực hiện giải ngân vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 885.837 triệu đồng/3.970.604 triệu đồng kế hoạch vốn giao, bằng 23,4%; giải ngân vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo dõi đạt 941.525 triệu đồng/4.449.254 triệu đồng kế hoạch , bằng 21,2%. 

Cụ thể: vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 454.826 triệu đồng/kế hoạch vốn 2.124.824 triệu đồng, bằng 21,4%; vốn nước ngoài đạt 10.277 triệu đồng/kế hoạch vốn 341.583 triệu đồng, bằng 3%; vốn ngân sách địa phương đạt 476.422 triệu đồng/kế hoạch vốn 1.982.847 triệu đồng, bằng 24%. 

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 7.542,5 tỷ đồng, bằng 37,7% kế hoạch, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2022.


Thành Trung