Văn Yên có 44 ý tưởng sáng tạo trong công vụ

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 11:09:10 AM

YênBái - Để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đợn vị, địa phương, năm 2023, UBND huyện Văn Yên đã triển khai phong trào “Sáng tạo trong công vụ” nhằm đánh giá chất lượng công chức, viên chức về kết quả thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.

Người dân Văn Yên thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.
Người dân Văn Yên thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Mục tiêu của phong trào là trong một tháng, mỗi cán bộ, chuyên viên thuộc các  phòng, ban, ngành cấp huyện có ít nhất 1 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị; mỗi thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có ít nhất 1 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện; mỗi lãnh đạo UBND huyện có ít nhất 1 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực phụ trách.

Sau 4 tháng triển khai thực hiện, đến nay, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chuyên viên đã xây dựng được 42 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong thực thi công vụ trên tất cả các lĩnh vực. 

Trọng tâm là sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới phương thức lãnh đạo để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; việc thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; xây dựng mô hình "Chợ 4.0 – không dùng tiền mặt” tại chợ Mậu A; giải pháp thực hiện công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; ứng dụng phần mềm quản lý tài sản công của Bộ Tài chính vào quản lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; cài Sticky Notes vào màn hình máy tính để nhắc nhở các việc làm hàng ngày, các báo cáo đúng thời gian quy định; phát triển giao thông nông thôn…

Thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trong công vụ” nhằm xây dựng đội ngũ cán bô, công chức, viên chức cỏ đủ trình độ, năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ để phục vụ nhân dân.

Thu Trang - Thu Nhài