Đảng bộ Yên Bình trước mục tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2023

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/6/2023 | 7:35:14 AM

YênBái - Huyện ủy yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công để tiếp tục triển khai hiệu quả đợt thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đô thị văn minh, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện NTM thông minh, hạnh phúc, đáng sống.

Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy (người thứ 2 từ trái sang) khảo sát quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Đồng Tý, xã Phúc An.
Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy (người thứ 2 từ trái sang) khảo sát quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Đồng Tý, xã Phúc An.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Yên Bình đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh. Nhân dịp này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy về những kết quả, bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đồng chí An Hoàng Linh: Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nghị quyết 26 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các ban, sở, ngành của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt tiến độ, kế hoạch đề ra (có 8/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết; 16/26 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên; 2/26 chỉ tiêu đạt từ 50%- 70%). Kinh tế phát triển ổn định; từng bước hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả, phát triển vùng chăn nuôi hàng hóa tập trung; một số sản phẩm nông sản đặc sản của huyện tiếp tục khẳng định thương hiệu và phát huy giá trị kinh tế; hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; thu hút trên 30 dự án của các nhà đầu tư đến huyện tìm hiểu, khảo sát và lập dự án đầu tư; xây dựng nông thôn mới (XDNTM) có nhiều khởi sắc. 


Đồng chí An Hoàng Linh - Bí thư Huyện ủy Yên Bình.

Công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả nổi bật, năm 2022, huyện xếp thứ 3/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh về chỉ số chuyển đổi số năm 2022. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã bê tông hóa được 348 km đường nông thôn, nhân dân hiến 213.843 m2 đất làm đường giao thông với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng. 

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch và đạt được kết quả tích cực. Toàn huyện xây dựng được 394 mô hình "Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả; hàng năm tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, vượt so với Nghị quyết...

PV: Với những kết quả đã đạt được, xin đồng chí chia sẻ kinh nghiệm, cách làm của huyện?

Đồng chí An Hoàng Linh: Qua thực tế cho thấy, huyện Yên Bình đã có một số kinh nghiệm để vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng. 

Một là, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải quán triệt sâu sắc trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong từng cơ quan, đơn vị quan điểm phát triển toàn diện, bền vững từ việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đến các nghị quyết chuyên đề cụ thể. 

Đảm bảo giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, thực hiện các mục tiêu xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo vệ môi trường, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 

Hai là, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện; xác định mục tiêu, lựa chọn hướng đi đúng, có bước đi thích hợp; đề ra được các nhiệm vụ và giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu phát triển. 

Ba là, xác định nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; trong đó, lấy nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông làm nền tảng; lấy đào tạo nghề, đào tạo lao động chất lượng cao làm khâu đột phá; lấy nâng cao chất lượng và tinh thần phục vụ, đổi mới tác phong công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Bốn là, phải dựa vào dân, phát huy quyền dân chủ, tính chủ động, sáng tạo của nhân dân, gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân; đồng thời, phải luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. 

Năm là, quan tâm đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Về cách làm, sau khi ban hành, các kế hoạch, chương trình hành động phải được người đứng đầu cấp ủy trực tiếp triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là các đối tượng trực tiếp triển khai thực hiện trên tinh thần "Không có việc gì là không thể, phải quyết tâm tìm cách để làm”. Phải tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Cân đối hợp lý các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao theo hướng "Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân”, "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm”, cho từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với phương châm "chủ trương 1, kế hoạch 10, hành động 100”… 

PV: Năm 2023 được xác định là năm tăng tốc, đột phá, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp và cũng là năm huyện Yên Bình phấn đấu đạt huyện NTM (về đích trước 2 năm). Xin đồng chí cho biết những mục tiêu, giải pháp đặt ra trong năm 2023 và những năm tiếp theo?

Đồng chí An Hoàng Linh: Để bảo đảm hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nhanh nhưng phải thực chất, bền vững, tạo sự đổi thay rõ nét bộ mặt đô thị, nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong năm 2023 và những năm tới, huyện Yên Bình đề ra một số mục tiêu, giải pháp sau: 

Về mục tiêu, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, đô thị văn minh bền vững gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng cốt cách con người Yên Bình "Đoàn kết, tự cường, nhân ái, văn minh”, trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực, động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển quê hương; đẩy nhanh tiến trình xây dựng cấp ủy - chính quyền số tinh gọn, hiện đại, đoàn kết, liêm chính, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số gắn với hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, đô thị văn minh, không ngừng nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy mạnh mẽ ý thức tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới, vươn lên trong nhân dân để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với XDNTM, hướng tới NTM thông minh, huyện chuyển đổi số, đạt các tiêu chí "Nông nghiệp tiến bộ, nông thôn văn minh, nông dân hạnh phúc”, quyết tâm xây dựng huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM thực chất, bền vững.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, huyện đã đề ra các giải pháp cụ thể như: tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch mà Trung ương, tỉnh, huyện đã ban hành; trong đó, tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày 17/04/2021 về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU về phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với XDNTM bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình hành động số 11-CTr/HU ngày 17/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2020 - 2025...

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chất lượng các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, thiết thực giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và các chương trình, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND, Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách hỗ trợ đặc thù của huyện bảo đảm yêu cầu đề ra; trong đó, giao chỉ tiêu, khoán sản phẩm cụ thể cho các ngành, các địa phương đơn vị để triển khai thực hiện.

Tăng tốc, bứt phá, tạo kết quả rõ nét, thực chất, bền vững trong xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, tất cả vì sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân. Theo đó, Huyện ủy yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công để tiếp tục triển khai hiệu quả đợt thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đô thị văn minh, xây dựng huyện Yên Bình trở thành huyện NTM thông minh, hạnh phúc, đáng sống.

Cùng đó, huyện tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường sống, sinh hoạt, làm việc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể là, triển khai có hiệu quả kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tiếp tục tổ chức "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”; đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực; quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Văn Tuấn (thực hiện)