MTTQ huyện Yên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/7/2023 | 1:54:51 PM

YênBái - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Yên Bình đã có nhiều hoạt động tích cực hướng về cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân” vệ sinh cảnh quan môi trường.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân” vệ sinh cảnh quan môi trường.


Nổi bật trong các cuộc vận động thi đua yêu nước thời gian qua được MTTQ các cấp trong huyện tập trung thực hiện là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. 

Trưởng ban Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Bình Bàn Văn Thêm cho biết: MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên ở các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, mọi người, mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hoá, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện theo quy ước, hương ước về việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. 

Đồng thời MTTQ chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên và các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt "Ngày cuối tuần cùng dân” và Cuộc vân động "5 không 3 sạch”, "6 không 6 sạch”, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp về xây dựng NTM trong toàn huyện... 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, MTTQ đã phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến trên 183.571 mét vuông đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng; huy động nhân dân đóng góp được trên 486,99 tỷ đồng, làm được 316,85 km đường bê tông liên xã, liên thôn, đường nội đồng, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng được nhiều tuyến đường hoa, tuyến đường thắp sáng đường quê... 

Ngoài ra, trong năm 2022, nhân dân trong huyện còn đóng góp xây mới 5 nhà văn hóa; xây mới 6 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 3 nhà văn hóa; làm 51,5 km tuyến đường thắp sáng đường quê; trồng mới 22,4 km đường hoa; huy động được 27.200 ngày công vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân đóng góp 22.647 ngày công lao động, tham gia thực hiện bê tông hoá được 66,4 km đường giao thông nông thôn với kinh phí thực hiện trên 42 tỷ 607 triệu đồng; tu sửa, dọn vệ sinh 186,9 km đường giao thông nông thôn; trồng mới 18,6 km đường hoa; làm12,3 km tuyến đường thắp sáng đường quê... 

Sau hai năm triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2021 - 2025”, với sự tích cực vào cuộc của MTTQ huyện và MTTQ các cấp, đến nay, 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

Huyện đang tập trung xây dựng 1 xã NTM kiểu mẫu và đã xây dựng 2 thị trấn trở thành đô thị văn minh và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng xét công nhận thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh; phấn đấu huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM trong năm 2023.

Cao Chính