Yên Bình nhiều giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/3/2024 | 10:50:55 AM

YênBái - Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những khâu đột phá thúc đẩy quá trình cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhờ vậy, nhiều TTHC đã được rút gọn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện chỉ số CCHC của địa phương.

Bộ phận giao dịch hành chính một cửa thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.
Bộ phận giao dịch hành chính một cửa thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình.

Có mặt tại Bộ phận giao dịch hành chính một cửa thị trấn Thác Bà vào cuối giờ chiều nhưng không khí làm việc vẫn nghiêm túc, công việc được xử lý theo đúng các quy trình, cán bộ xử lý công việc nhẹ nhàng nhắc người dân nhớ lịch đến UBND xã để nhận kết quả giải quyết TTHC. TTHC được thị trấn Thác Bà niêm yết công khai, minh bạch, rõ ràng và giải quyết các thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật. 

Đồng chí Phạm Đức Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Thác Bà cho biết: "Để phục vụ tốt người dân xã Thác Bà đã kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa thị trấn có năng lực, trình độ, đảm bảo đủ cơ cấu theo chức danh quy định. Đồng thời, thị trấn thường xuyên quan tâm giám sát, tự kiểm tra công tác CCHC, việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức”. 

Nhở cách làm đó. năm 2023 không có hồ sơ nào bị quá hạn; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt 100%, người dân chỉ phải nhập dữ liệu 1 lần và 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Xác định vấn đề cốt lõi trong CCHC là tập trung chỉ đạo điều hành các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm kế hoạch, trên cơ sở đó, UBND huyện Yên Bình đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, xác định đầy đủ các nhiệm vụ tổng thể CCHC gắn với từng lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến và trao đổi công việc kịp thời theo quy định, thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản hai chiều từ cấp huyện đến cấp xã. 

Yên Bình thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Qua rà soát, năm 2023 cơ bản đã đáp ứng nhu cầu thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao; hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn, giảm bớt thời gian đi lại, chờ đợi; tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Được giải quyết kịp thời đơn thư liên quan đến cấp quyền sử dụng đất bà Phạm Thị Phương, tổ 7, thị trấn Yên Bình chia sẻ: "Thông qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tôi đã được giải quyết nhanh gọn cấp quyền sử dụng đất. Việc này nếu như trước tốn rất nhiều thời gian”.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử giúp người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ ở mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Huyện cũng đã ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; phối hợp với Bưu điện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. Qua đó, đã từng bước thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, tạo chuyển biến về lựa chọn phương thức giao dịch TTHC trực tuyến bằng hồ sơ điện tử thay cho phương thức giao dịch trực tiếp tại các cơ quan nhà nước bằng hồ sơ giấy. Do đó, việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp nhanh gọn, hiệu quả.

Với nỗ lực xây dựng một nền hành chính năng động, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong huyện, năm 2023, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn: 99,98%; tỉ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn: 95,75%; số TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông là 15 TTHC. Triển khai số hóa hồ sơ giải quyết TTHC: Tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 74,9% và tỉ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đạt 79,54%; tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 85 %; tổng số hồ sơ giải quyết trong năm của dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên 6 nghìn hồ sơ… 

Với tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn 99,98%, năm 2023, Yên Bình là địa phương dẫn đầu tỉnh Yên Bái về thực hiện 05 Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong TTHC, cung cấp dịch vụ công, tăng 2 bậc so với năm 2022, với số điểm 86,36 điểm.

Tuy nhiên, việc phối hợp rà soát, cập nhật, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vẫn còn chậm so với yêu cầu; cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều hoạt động kiêm nhiệm, chất lượng, hiệu quả chưa cao; cơ sở vật chất chưa được đầu tư xây dựng đảm bảo theo quy định; người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và bưu chính công ích còn thấp…

Theo ông Nguyễn Lê Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, thời gian tới, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn; kịp thời niêm yết công khai đầy đủ TTHC đảm bảo theo quy định.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tiếp tục rà soát các thủ tục, nhóm TTHC để kịp thời phát hiện, xây dựng, sáng kiến, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, có phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định về TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành còn vướng mắc, bất cập, không đáp ứng được các nguyên tắc, quy định về thực hiện TTHC; tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn…

Minh Huyền