Văn Chấn chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/8/2023 | 7:28:11 AM

YênBái - Những năm qua, Đảng bộ huyện Văn Chấn tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm PTĐV, nhất là đảng viên dân tộc thiểu số (DTTS).

Đảng bộ xã Nậm Lành kết nạp đảng viên mới.
Đảng bộ xã Nậm Lành kết nạp đảng viên mới.

Là một trong những xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, công tác PTĐV người DTTS luôn được xã Nậm Mười đặc biệt quan tâm. Hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp ủy các cấp, xã Nậm Mười đã cụ thể hóa sát với điều kiện thực tiễn, nhất là về trình độ học vấn của quần chúng, tùy vào từng đối tượng cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kết nạp Đảng. 

Ông Bàn Thừa Phúc - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Trên địa bàn tập trung nhiều đồng bào DTTS, nhận thức của người dân chưa thật đầy đủ, cùng với việc thanh niên đi làm ăn xa nên gây khó khăn lớn cho nguồn PTĐV. Trước những khó khăn trên, Đảng bộ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên người DTTS, chú trọng tạo nguồn kết nạp, tập trung PTĐV ở các thôn, bản ít đảng viên và trong lực lượng dân quân, công an viên là người DTTS. Nhờ đó, trong năm 2022, toàn xã kết nạp 13/11 đảng viên và trong 7 tháng năm 2023 kết nạp 11/11 đảng viên”. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động số 22 - CTr/HU, ngày 22/11/2022 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về nâng cao năng lực lãnh đạo vvà sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt, phổ biến trong đội ngũ cán bộ chủ chốt; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy hướng dẫn, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên các văn bản liên quan đến công tác PTĐV, nhất là đảng viên người DTTS. 

Ông Lê Quang Đẳng - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Văn Chấn cho biết: "Từ thực tế triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện, công tác PTĐV người DTTS không ngừng được nâng lên cả về số lượng, chất lượng. Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện kết nạp 850 đảng viên; trong đó, có 597 đảng viên là người DTTS, chiếm 70,23%. Đến nay, Đảng bộ huyện Văn Chấn có 16 chi bộ, 33 đảng bộ trực thuộc với 7.642 đảng viên, trong đó có 4.447 đảng viên người DTTS”. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, do đặc thù là huyện miền núi, nhiều thành phần dân tộc, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên công tác PTĐV người DTTS của huyện Văn Chấn còn gặp nhiều khó khăn như: phần lớn lực lượng đoàn viên, thanh niên trong các thôn đi làm ăn xa nên không có điều kiện để theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển; một số bị tác động mặt trái của xã hội nên không có động lực phấn đấu, khiến nguồn phát triển đảng ngày càng thu hẹp; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của một số cấp ủy còn thiếu chiều sâu; việc xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp để thanh niên tích cực tham gia các phong trào thi đua và phát triển kinh tế tại địa phương còn ít nên phần lớn thanh niên đều tìm cách thoát ly. 

Khắc phục những khó khăn trên, thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Chấn tập trung PTĐV gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS tại chỗ nhằm khuyến khích, động viên quần chúng là đồng bào DTTS có động lực phấn đấu vào Đảng. 

Chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về kết nạp đảng viên mới cho các xã, thị trấn; tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho quần chúng nhân dân; đổi mới, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tạo nguồn, PTĐV ở vùng đồng bào DTTS; chú trọng vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân vùng đồng bào DTTS. Trong đó, tiếp tục quan tâm đến các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS như: đào tạo nghề, phát triển các nghề dịch vụ; đầu tư và định hướng khai thác những lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên; nâng cao trình độ văn hóa cho đồng bào...

Hùng Cường