Điều kiện chiến sĩ nghĩa vụ được tuyển thẳng vào Công an nhân dân

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/2/2024 | 11:42:15 AM

Để chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân được xét chuyển thẳng sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp cần 4 điều kiện: tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại Khá trở lên; đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến"; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt từ 15 điểm trở lên.

Chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 có nhiều cơ hội trong xét chuyển chuyên nghiệp cũng như hỗ trợ đào tạo nghề.
Chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024 có nhiều cơ hội trong xét chuyển chuyên nghiệp cũng như hỗ trợ đào tạo nghề.

Công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân được xét chuyển thẳng chuyên nghiệp

Một trong những điểm mới của công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 là bổ sung quy định xét chuyển thẳng chuyên nghiệp. 

Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân, cũng như thể chế hóa chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong công tác tuyển chọn vào Công an nhân dân, tháng 11/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 64 quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân.

Theo đó, đối tượng xét chuyển thẳng chuyên nghiệp là chiến sĩ nghĩa vụ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào Công an nhân dân tại năm hạ sĩ quan nghĩa vụ nhập ngũ hoặc năm hết hạn phục vụ tại ngũ; trong các trường hợp sau: Trước thời điểm nhập ngũ đã hoàn thành tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp; trước thời điểm nhập ngũ đã hoàn thành chương trình đào tạo (đủ điều kiện được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp) nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp, trong thời gian phục vụ tại ngũ mới được cấp bằng tốt nghiệp.

Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển theo chủ trương của Bộ Công an, Thông tư số 64 quy định việc xét chuyển thẳng chuyên nghiệp tập trung vào số chiến sĩ nghĩa vụ vừa có kết quả rèn luyện tốt, vừa có trình độ chuyên môn, gắn tuyển chọn với nhu cầu của vị trí việc làm, đồng thời được thực hiện chặt chẽ, có chọn lọc. 

Cụ thể, chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) tốt nghiệp loại Khá trở lên đảm bảo đồng thời các điều kiện sau thì được xét chuyển thẳng chuyên nghiệp:

Thứ nhất, có 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được phân loại chiến sĩ nghĩa vụ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến". 

Thứ hai, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi hết hạn phục vụ tại ngũ (kết nạp Đảng trước hoặc trong khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân). 

Thứ ba, điểm 3 môn thi (không nhân hệ số) để đăng ký xét chuyển chuyên nghiệp được xác định trên cơ sở kết quả điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia trong thời gian hạ sĩ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ hoặc kết quả điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia tại năm hạ sĩ quan nghĩa vụ tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên.

Quy định chiến sĩ nghĩa vụ tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên phải đảm bảo thêm các điều kiện nêu trên để làm cơ sở đánh giá, lựa chọn được cán bộ có trình độ chuyên môn; đồng thời, nếu chiến sĩ nghĩa vụ có bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên nhưng không đảm bảo các điều kiện khác để xét tuyển thẳng, thì vẫn được cộng điểm ưu tiên có bằng đại học để xét chuyển chuyên nghiệp cùng số chiến sĩ nghĩa vụ khác theo quy định, tạo nhiều cơ hội và lựa chọn cho chiến sĩ nghĩa vụ trong xét chuyển chuyên nghiệp.

Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân sau xuất ngũ

Một điểm mới khác thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 là Bộ Công an ban hành Đề án số 18 về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030". 

Đề án xác định mục tiêu 100% thanh niên là hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ được tuyên truyền, tư vấn học nghề và hỗ trợ việc làm; các cơ sở đào tạo của Bộ Công an nâng cao khả năng, điều kiện dạy nghề và đề xuất mở rộng nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu học nghề của hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. 

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân sau khi được đào tạo nghề hoặc sau khi xuất ngũ; hoàn thiện quy trình hỗ trợ, đăng ký học nghề, hướng nghiệp cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân sau khi xuất ngũ.

Đề án đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện được các mục tiêu của Đề án, trong đó giao Công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ hạ sĩ quan nghĩa vụ đi học nghề sau thời điểm hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân có quyết định xuất ngũ. 

Quá trình đào tạo nghề, các cơ sở đào tạo nghề trong Công an nhân dân tạo điều kiện bố trí chỗ ở, hỗ trợ chi phí đào tạo cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân sau khi xuất ngũ (nếu có), đảm bảo kinh phí, chi phí đào tạo trong Công an nhân dân thấp hơn các cơ sở đào tạo nghề ngoài xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương xây dựng cơ chế phối hợp, tạo "đầu ra" sau khi hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ, đảm bảo chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm gắn kết thống nhất với nhau để tạo cơ hội lớn nhất cho hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân trong học tập, rèn luyện và việc làm, ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ trở về địa phương. 

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho đối tượng là hạ sĩ quan nghĩa vụ Công an nhân dân chuẩn bị xuất ngũ thông qua các chương trình như: "Ngày hội việc làm", "Ngày hội thanh niên"... 

Quan tâm, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan nghĩa vụ sau khi học nghề và khi trở về địa phương; vận động số công dân đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định...

(Theo Chinhphu.vn)