Kỷ niệm 92 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của đảng (1/8/1930 - 1/8/2022)

Khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/8/2022 | 7:47:41 AM

YênBái - Hơn 90 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, ngành Tuyên giáo của Đảng với vai trò đi trước mở đường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ngày 23/5, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề
Ngày 23/5, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Trong ảnh: Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Điều lệ Đảng hiện hành do Đại hội XI thông qua khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chú trọng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, bổ sung, phát triển và vận dụng sáng tạo hệ tư tưởng của giai cấp vô sản - chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 

Đặc biệt, trong giai đoạn đổi mới, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng và hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo đã góp phần thúc đẩy công tác đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch; lực lượng nòng cốt trong Ban Chỉ đạo các cấp về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. 

Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành thắng lợi đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày 22/10/2018 đã trở thành dấu mốc trong sự phát triển lý luận, nhận thức và tổ chức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Nghị quyết xác định rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... 

Nghị quyết số 35-NQ/TW đã tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, hệ thống chính trị; xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt để bảo vệ mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức triển khai ngày càng bài bản, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, từng bước đi vào chiều sâu, đạt kết quả bước đầu rất quan trọng, cung cấp nhiều luận cứ khoa học phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Ngành Tuyên giáo đã có những chỉ đạo, định hướng sát sao trong công tác quản lý báo chí, xuất bản, tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Chỉ đạo 35) từ Trung ương đến địa phương được xây dựng và kiện toàn về tổ chức, trong đó Ban Tuyên giáo các cấp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo này. Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng, gỡ bỏ, triệt phá, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội được đẩy mạnh, thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Các thông tin tích cực được chú trọng tuyên truyền qua các binh chủng truyền thông.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta có những thuận lợi rất cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Sự bùng nổ của Internet, truyền thông xã hội, chủ nghĩa dân túy trỗi dậy ở nhiều nơi. 

Đặc biệt, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; các thế lực thù địch tăng cường chống phá, có nguy cơ tác động đến ổn định chính trị, xã hội. 

Tiếp tục phát huy vai trò và thế mạnh của mình, ngành Tuyên giáo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh sáng tạo của các cấp, các ngành "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh”. 

"Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ”...

(Theo Tạp chí QPTD)

Tags Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các tin khác
Căn hộ nơi xảy ra vụ án - Nguồn: Ashahi

Một công dân Việt Nam được cho là bị sát hại ngày 26/2 tại Higashiomo, Shiga, Nhật Bản. Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 1 nghị phạm và đang tiếp tục điều tra.

Ngọn Ngòi là thôn đầu tiên của xã Minh Quân được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (năm 2020) là thành tích rất đáng tự hào, đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của các đồng chí trong Chi ủy, đảng viên trong Chi bộ với vai trò "đảng viên đi trước" cùng toàn thể quần chúng nhân dân trong thôn là ghi nhận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại buổi dự sinh hoạt Chi bộ thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên .

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chiều 1/3, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu có uy tín trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024. Các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham dự.

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách tỉnh Bắc Kạn.

Sáng 1/3, tại tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục