Yên Bái: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/8/2022 | 7:46:30 AM

YênBái - Xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, những năm qua, cấp ủy các cấp tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt hoạt động của ban chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp và phát huy cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác này.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là sử dụng tổng hợp các lực lượng và biện pháp để giữ gìn, củng cố và phát triển những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, chống lại những nhận thức sai trái, lệch lạc, phá hoại của các thế lực thù địch như nội dung Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII đã khẳng định: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, những năm qua, cấp ủy các cấp tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt hoạt động của ban chỉ đạo (BCĐ) 35 các cấp và phát huy cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Đó là, vạch trần tính chất sai trái, thù địch trong các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội. Đồng thời, sử dụng tổng hợp các biện pháp ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm củng cố niềm tin, lý tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 70 trang thông tin điện tử do các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thiết lập; 25 trang thành viên trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

Trong đó, có 28 trang thông tin điện tử tổng hợp với lượng cập nhật trung bình hơn 200 tin, bài, ảnh và 300 ngàn lượt truy cập/tháng. Phát huy vai trò trong công tác phối hợp với cơ quan thường trực triển khai các nội dung công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, BCĐ 35 các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong công tác nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. 

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng. 

Công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh được thực hiện nghiêm túc. 

Công tác sơ, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, đặc biệt là sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thực tế cho thấy, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, không riêng gì người dân thiếu hiểu biết và hạn chế về nhận thức, kiến thức pháp luật mà một số cán bộ, đảng viên, thậm chí cả những cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng đang bị chi phối bởi lợi ích cá nhân, luôn cố chấp, bất mãn, không phân biệt được phải - trái, đúng - sai, để cảm tính chi phối nhận thức, gây hiểu sai về bản chất của sự việc, hiện tượng. 

Cùng với đó, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng hoạt động "diễn biến hòa bình," thúc đẩy quá trình "tự diễn biến" "tự chuyển hóa", tăng cường chống phá, chia rẽ nội bộ, phá hoại mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng lợi dụng, khoét sâu vào những thiếu sót, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cũng như sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, gây tâm lý hoang mang, dao động về tư tưởng, gây mất lòng tin, sự đồng thuận trong nhân dân, chia rẽ nội bộ và kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đó chính là âm mưu vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch, muốn tạo ra lỗ hổng lớn về tư tưởng, lý luận để đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập sâu vào đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Nguyên nhân chính ở chỗ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị. Thậm chí, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm ý chí chiến đấu và trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Vì vậy, công tác tào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội luôn được cấp ủy các cấp quan tâm đẩy mạnh thực hiện, nhất là trong giai đoạn bùng nổ dịch bệnh Covid-19 vừa qua. 

Tính riêng trong năm 2021, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức được 29 lớp với 2.319 học viên, các trung tâm chính trị cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở được 125 lớp với hình thức, cách thức giáo dục đa dạng hóa như: xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn, hội thảo khoa học cấp trường, Hội thi "Học viên học giỏi lý luận chính trị”…, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên.

Song song với công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ 35 cấp tỉnh đã và đang thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và định hướng dư luận xã hội trước các hoạt động, các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước. Qua đó, chủ động nắm tình hình và tổ chức ngăn chặn, xử lý các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, gây rối an ninh trật tự địa phương. 

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Cụ thể, trong bối cảnh diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhất là thời điểm trước thềm Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, việc xuất hiện những thông tin sai lệch về dịch bệnh có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tổ chức bầu cử. 

Xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thành viên tổ công tác 35 từ tỉnh tới cơ sở đã nắm chắc tình hình dư luận xã hội, triển khai công tác nghiệp vụ, nắm bắt những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị, chủ động đối sách, phương pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả, ổn định tình hình tư tưởng, giúp nhân dân các dân tộc trong tỉnh yên tâm, tin tưởng và phấn khởi tham gia cuộc bầu cử, đưa Yên Bái trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước (99,96%). 

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, cùng với tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật, phát hiện sớm, ngăn chặn tận "gốc” nguồn phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn các trang mạng độc hại, cấp ủy đã lãnh đạo BCĐ 35 các cấp xây dựng mới các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng về các mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về các định hướng, nhiệm vụ phát triển chính trị, kinh tế  - xã hội của đất nước, của địa phương, với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Qua đó, từng bước làm chủ thế trận định hướng thông tin tư tưởng, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp từ tỉnh tới cơ sở sẽ nâng cao hơn nữa vai trò quán triệt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời, tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách thuận lợi, phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Thông qua vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy sẽ góp phần tạo động lực và sự lan tỏa sâu rộng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Đặc biệt, cùng với việc nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cấp ủy các cấp từ tỉnh tới cơ sở cũng cần kịp thời điều chỉnh, uốn nắn đối với những cá nhân, tổ chức, đoàn thể thực hiện chưa tốt nhiệm vụ này. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn: Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ kiện toàn thường xuyên tổ giúp việc làm bộ phận nòng cốt chuyên sâu. Đó sẽ là những cán bộ trẻ năng động, có sở thích và khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, có khả năng sử dụng mạng xã hội tốt… và một số hạt nhân từ phong trào có nhiệt huyết, năng lực, đam mê hoạt động trao đổi lý luận, phản biện xã hội; hình thành hệ thống kết nối có tính tương tác cao, an toàn bảo mật giữa bộ phận nòng cốt cấp tỉnh với cấp huyện, cấp huyện và cấp cơ sở… 

Phát huy thế mạnh của Đoàn cùng tham gia lan tỏa, chia sẻ các thông điệp, nội dung tuyên truyền qua kênh chỉ đạo, sinh hoạt, hội họp của hệ thống các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, qua các group, chat box, nhóm, diễn đàn online, các câu lạc bộ thanh niên trên mạng xã hội...

Đồng chí Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chính trị, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáo viên. 

Qua đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tự học, tự bồi dưỡng, trau dồi kiến thức về mọi mặt nhằm nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các nguy cơ, hình thức chống phá của các thế lực thù địch. 

Đặc biệt, giúp nhà giáo trở thành những tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền cảm hứng sâu sắc đến các thế hệ học trò.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Các cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử chính thống trên địa bàn tỉnh cần sẵn sàng đón nhận thách thức của thời đại 4.0, công nghệ số và thể hiện quyết tâm trở thành báo chí đa phương tiện; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để theo kịp xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0. 

Song, phải phù hợp với trình độ tiếp cận và sử dụng các thiết bị thông minh của độc giả; nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp đảm bảo an ninh hiệu quả. 

Đặc biệt là vấn đề phòng, chống tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Khi xuất hiện những thông tin xấu độc, các cơ quan báo chí, các trang tin điện tử của các cơ quan Nhà nước cần phải phản ánh, phân tích, làm rõ bản chất sự việc, định hướng dư luận giúp cho người dân nhận thức đúng bản chất vấn đề, đủ sức "đề kháng” trước những tác động tiêu cực của thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Đồng chí Giàng A Vừ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mù Cang Chải: Kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh, xử lý các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện Mù Cang Chải là: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa là hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội phải giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phải nhận diện được các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên Internet, mạng xã hội hiện nay. 

Thu Hạnh (thực hiện

TUYÊN TRUYỀN ĐỂ DÂN HIỂU, DÂN TIN, DÂN ĐỒNG THUẬN

Thời gian qua, thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy xã Nghĩa Phúc (thị xã Nghĩa Lộ) đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chỉ đạo đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về chủ trương phát triển đất nước, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước… 


Đồng chí Chu Quốc Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phúc (thứ hai, phải sang) thường xuyên sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác của xã; thường xuyên đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực, thông tin phản bác quan điểm sai trái trên các nhóm zalo, facebook của xã…

Đồng chí Chu Quốc Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phúc khẳng định: "Nghĩa Phúc là xã miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%, đời sống cũng như trình độ dân trí còn nhiều khó khăn. Vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng có những đặc thù riêng, sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở”. 

Được biết, ở xã Nghĩa Phúc, công tác tuyên truyền được tuyên truyền viên phiên dịch từ đề cương tuyên truyền sang ngôn ngữ bản địa, giúp nhân dân hiểu và nắm bắt được. 

Cách tuyên truyền đi thẳng vào những việc cụ thể, chú trọng tuyên truyền những chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số để bà con thấy rõ được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tin tưởng, đồng thuận thực hiện. 

Đồng thời, tuyên truyền để người dân tuyệt đối không nghe theo người xấu, đi ngược lại với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không làm những việc mà pháp luật cấm; không xuất cảnh trái phép đi làm ăn ở Trung Quốc, Campuchia, dễ bị bọn buôn người lừa bán. 

Đặc biệt, người dân có bất cứ ý kiến, kiến nghị hoặc khó khăn, vướng mắc gì sẽ liên hệ trực tiếp với thôn, bản hoặc lên xã phản ánh và lãnh đạo xã sẵn sàng lắng nghe, tiếp công dân hàng ngày. Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân đều được cán bộ xã lắng nghe, tiếp thu và giải quyết triệt để những nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã giải quyết và đề nghị các cơ quan cấp trên giải quyết những nội dung khó khăn, vượt thẩm quyền. 

Cùng với việc thường xuyên bám nắm công việc giải quyết để trả lời, phản hồi lại với cử tri, nhân dân, Nghĩa Phúc còn phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nắm bắt kịp thời để định hướng dư luận xã hội gắn với phát huy vai trò của người có uy tín, đảng viên cao tuổi, trưởng ban mặt trận, trưởng thôn, bản trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh, quốc phòng địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, trên địa bàn xã Nghĩa Phúc không có trường hợp nào có phần tử bất mãn, nói xấu, đi ngược lại với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tình hình nhân dân ổn định, người dân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đồng thuận và tích cực lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.  

Thanh Hương - Thu Hạnh

Tags tự diễn biến tự chuyển hóa Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Ban chỉ đạo 35

Các tin khác
Căn hộ nơi xảy ra vụ án - Nguồn: Ashahi

Một công dân Việt Nam được cho là bị sát hại ngày 26/2 tại Higashiomo, Shiga, Nhật Bản. Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 1 nghị phạm và đang tiếp tục điều tra.

Ngọn Ngòi là thôn đầu tiên của xã Minh Quân được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (năm 2020) là thành tích rất đáng tự hào, đã thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của các đồng chí trong Chi ủy, đảng viên trong Chi bộ với vai trò "đảng viên đi trước" cùng toàn thể quần chúng nhân dân trong thôn là ghi nhận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại buổi dự sinh hoạt Chi bộ thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên .

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chiều 1/3, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức tiêu biểu có uy tín trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024. Các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham dự.

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách tỉnh Bắc Kạn.

Sáng 1/3, tại tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục