Tăng cường năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/7/2021 | 1:52:57 PM

YênBái - Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến năm 2025, 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh sẽ phải hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo quy định.

Bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ dự kiến sẽ hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để trong năm 2022.
Bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ dự kiến sẽ hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để trong năm 2022.

Với mục tiêu chung đó, mặc dù cũng như một số địa phương khác, công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, bất cập, song để khắc phục, tỉnh đã, đang và sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt là việc đầu tư hệ thống các lò đốt CTRSH cũng như xử lý, đóng cửa các bãi chôn lấp hiện nay.

Gần 54% CTRSH được xử lý đảm bảo môi trường

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, hàng ngày có khoảng 82/152,8 tấn CTRSH được thu gom, xử lý tập trung được xử lý bằng công nghệ sản xuất phân vi sinh tại Nhà máy Xử lý rác thải xã Văn Phú, thành phố Yên Bái của Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái (53,7%). 

Khối lượng CTRSH được thu gom, xử lý tập trung còn lại được chôn lấp thông thường tại 27 bãi chôn lấp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (trong đó có 19 bãi chôn lấp quy mô cấp xã; 2 bãi chôn lấp quy mô cấp huyện (bãi rác thải thị trấn Yên Bình và bãi rác thải thị trấn Mậu A đã tạm dừng tiếp nhận rác để xử lý, đóng cửa). 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị quản lý các bãi rác phải có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các bãi chôn lấp này, không để ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở khu vực xung quanh như phun chế phẩm khử mùi, lấp đất... Do đó, thời gian gần đây, không có phản ánh, kiến nghị nào của nhân dân về tình trạng ô nhiễm môi trường do các bãi chôn lấp này gây ra. 

Tăng cường năng lực xử lý CTRSH

Để đẩy mạnh việc thu gom, xử lý CTRSH trên địa bàn, năm 2020, tỉnh Yên Bái đã ban hành Đề án tăng cường năng lực quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chính của Đề án là tăng cường năng lực xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh gồm các giải pháp cụ thể: đầu tư mới các khu xử lý CTRSH tập trung; nâng cấp, cải tạo các khu xử lý hiện tại; đóng cửa các bãi chôn lấp. 

Theo Đề án, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư mới 13 lò đốt CTRSH để thay thế toàn bộ các bãi chôn lấp hiện tại (bao gồm 7 lò đầu tư từ ngân sách Nhà nước và 6 lò mời gọi đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách) nhằm đáp ứng nhu cầu về xử lý CTRSH của tỉnh tại khu vực đô thị và nông thôn. 

Đồng thời, trong khi các lò đốt chưa được đầu tư, tỉnh sẽ bố trí nguồn lực và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nâng cấp, cải tạo cũng như có biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng từ các bãi chôn lấp đến môi trường và đời sống của người dân nhất là các hộ ở khu vực xung quanh bãi chôn lấp. Sau khi các lò đốt được đầu tư, sẽ tiến hành xử lý, đóng cửa toàn bộ các bãi chôn lấp hiện nay theo quy định. 

Ngay sau khi Đề án được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với chức năng là cơ quan chủ trì thực hiện đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện đồng loạt các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra trong Đề án. 

Theo đó, thực hiện các giải pháp liên quan đến các cơ chế, chính sách, sau khi Đề án được ban hành để giúp các hộ gia đình tại các khu vực chưa có hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH tập trung có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý CTRSH tại hộ gia đình. Sẽ thực hiện việc thu gom, phân loại, xử lý CTRSH tại hộ gia đình ở khu vực chưa có hoạt động thu gom, xử lý rác thải tập trung. (Trong ảnh: Xử lý, thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình ở xã Việt Thành, Trấn Yên). 

Hiện nay, tỉnh đang xây dựng dự thảo quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút đầu tư xã hội hóa cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, dự thảo quy định về quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện thí điểm phân loại CTRSH tại nguồn tại thành phố Yên Bái để làm cơ sở triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo hướng tăng dần xã hội hóa. 

Về việc đầu tư mới các khu xử lý, ngày 24/5/2021, UBND tỉnh đã giao Kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện Dự án "Xây dựng công trình lò đốt rác thải sinh hoạt cụm xã Đông Cuông, Mậu Đông và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái”; đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy đã nhất trí về chủ trương cho Công ty cổ phần Bảo Minh thực hiện nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn tại thị xã Nghĩa Lộ và lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã bố trí kinh phí đối ứng để tiến hành xử lý triệt để, đóng cửa các bãi chôn lấp gây ô nhiễm môi trường như bãi rác thải thị trấn Yên Bình, bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ...; bố trí kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh, đồng thời yêu cầu, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí ngân sách cấp huyện để nâng cấp, cải tạo, có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các bãi chôn lấp còn lại.  

Nỗ lực để đóng cửa các bãi rác ô nhiễm

Hiện nay, có 4 bãi chôn lấp rác thải cấp huyện của tỉnh nằm trong danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: bãi rác thải thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; bãi rác thải xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ; bãi rác thải xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên và bãi rác thải thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến năm 2025, 100% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh sẽ phải hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo quy định. 

Đến nay, bãi rác thải thị trấn Yên Bình đã dừng tiếp nhận rác, đang thực hiện xử lý ô nhiễm để đóng cửa và dự kiến sẽ hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để trong năm 2021. Bãi rác thải thị xã Nghĩa Lộ cũng được khởi công, xử lý ô nhiễm trong năm 2021 và dự kiến sẽ hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để trong năm 2022. 

Đối với bãi rác thải thị trấn Mậu A, đã hoàn thành giai đoạn I của dự án xử lý, cải tạo, nâng cấp, toàn bộ rác thải đã được đưa về các ô chôn lấp, có lót đáy, thành và phủ kín bề mặt bằng bạt HDPE, bãi rác đã tạm dừng tiếp nhận rác từ năm 2018 và dự kiến tỉnh sẽ chỉ đạo tập trung thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường triệt để, đóng cửa luôn bãi rác này do đã đầu tư lò đốt CTRSH tại xã Đông Cuông để xử lý CTRSH của thị trấn Mậu A. 

Đối với bãi rác thải xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, đã hoàn thành giai đoạn I của dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo, hiện nay vẫn đang tiếp nhận rác của thị trấn Cổ Phúc, thị trấn Mậu A và một số xã lân cận của huyện Trấn Yên. Dự kiến, sau khi lò đốt CTRSH tại huyện Trấn Yên được đầu tư, sẽ tiến hành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để, đóng cửa bãi rác này. Đối với các bãi chôn lấp cấp xã, sau khi hoàn thành việc đầu tư các lò đốt CTRSH theo Đề án, sẽ tiến hành xử lý, đóng cửa theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Thu Hạnh

Tags chất thải rắn sinh hoạt xử lý ô nhiễm

Các tin khác
Tuổi trẻ thị xã Nghĩa Lộ hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo phường Trung Tâm.

Những năm qua, Ban Chấp hành Thị đoàn Nghĩa Lộ luôn đẩy mạnh các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”… thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Bé đã ổn định sức khỏe sau quá trình điều trị tích cực.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa tiếp nhận điều trị thành công một bé sinh non 27 tuần, nặng chưa đầy 1kg, bị nhiễm khuẩn huyết.

Chất lượng khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn ngày một nâng cao.

Với khoảng 170.000 người dân, tương ứng với 20,05% dân số không được hỗ trợ mua thẻ BHYT đồng nghĩa với việc số người dân này nếu không may bị ốm đau, bệnh tật khi đi khám chữa bệnh không được quỹ BHYT chi trả.

Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đề xuất tăng thêm 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng cho 8 nhóm đối tượng từ đầu năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục