Các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/10/2010 | 9:30:03 AM

YBĐT - Ngày 22/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 chính thức khai mạc. Trước thềm Đại hội, YBĐT xin điểm lại những mốc thời gian của các kỳ đại hội trước:

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010.
Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

1 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ I:

Tổ chức từ ngày 10 đến 15/1/1949. Đại hội đã đánh giá toàn diện tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, tình hình địch - ta và đề ra những nhiệm vụ quan trọng: đẩy mạnh xây dựng chính quyền và các tổ chức quần chúng bí mật trong vùng địch, xây dựng các đội du kích tập trung, phát triển chiến tranh du kích ở khắp nơi, phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua ái quốc, chăm lo phát triển Đảng, đào tạo cán bộ cho vùng địch, cán bộ dân tộc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành chính thức đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Yên Bái gồm 9 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Tuân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

2 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ II:

Tổ chức tháng 4/1951. Đại hội đã nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chỉ thị của Trung ương Đảng về sửa chữa những sai lầm trong công tác nông thôn; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa I; bầu Ban chấp hành Đảng bộ mới và bàn một số công tác cấp bách trước mắt. Đồng chí Vũ Thu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

3 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ III:

Tổ chức từ ngày 30/1 đến 4/2/1959. Đại hội đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ nhiệm kỳ mới là: đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đồng thời ra sức phát triển văn hoá- xã hội, đề cao công tác giáo dục vận động đối với vùng cao, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng tổ chức Đảng ở nông thôn. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 17 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

4 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần IV: 

 Tổ chức từ  ngày 20 đến 30- 1-1961. Sau khi  đánh giá tình hình mọi mặt  Đại hội đã quyết định những nhiệm vụ lớn của Đảng bộ, cụ thể hoá kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất vào tình hình thực hiện của địa phương.. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 21 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

5 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần V:

 Tổ chức ngày 16 đến 28/8/1963. Đại hội đã ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu: trên lĩnh vực phát triển kinh tế là phát triển nông lâm nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp và thủ công nghiệp; tăng cường khả năng quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; củng cố mọi mặt hoạt động của các đoàn thể quần chúng; đề cao công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 19 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cừ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 12/1962, tỉnh Nghĩa Lộ và Đảng bộ tỉnh Nghĩa Lộ được thành lập. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

6 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Lộ lần thứ I:

Tổ chức từ ngày 27-10 đến 1-11-1963. Đại hội này xác định nhiệm vụ chính trị của tỉnh là: đẩy mạnh công tác bảo vệ trị an, củng cố quốc phòng, phát triển củng cố cơ sở về mọi mặt làm cho Nghĩa Lộ dần dần trở thành tỉnh giàu có và vững chắc trong Khu Tây Bắc, đời sống nhân dân các dân tộc được ấm no và có dự trữ; trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật của nhân dân được nâng lên góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm của Nhà nước đề ra.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 17 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

7 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Lộ lần  thứ II:

Tổ chức từ ngày 15 đến ngày 27- 1-1970. Đại hội đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ nhiệm kỳ của tỉnh là: đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển văn hoá; tăng cường nhiệm vụ chiến đấu giữ gìn trật tự an ninh, củng cố chính quyền, củng cố hậu phương, chi viện cho tiền tuyến; tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 25 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

8 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ VI:

Tổ chức từ ngày từ ngày 20 đến 30/1/1970. Nghị quyết của Đại hội chỉ rõ trong nhiệm kỳ mới, toàn tỉnh phải xây dựng nền kinh tế địa phương phát triển mạnh; đẩy mạnh mọi hoạt động văn hoá- xã hội góp phần tổ chức tốt đời sống nhân dân; tăng cường công tác quân sự địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với tuyền tuyến, sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh; củng cố và chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đoàn thể vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ lãnh đạo mọi mặt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị  đã đề ra.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 23 ủy viên, đồng chí Nguyễn Ngọc Cừ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 - Ngày 31/1/1976: Thành lập tỉnh Hoàng Liên Sơn và Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh, 3 Đảng bộ  Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cừ được chỉ định làm Bí  thư Tỉnh ủy.
9 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ I:

Tổ chức ngày 10 - 19/11/1976 (vòng 1). Đại hội đã thảo luận đề cương Báo cáo chính trị Ban chấp hành Trung ương, nghiên cứu, thảo luận Điều lệ Đảng và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.
Tháng 4/ 1976, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hoàng Liên Sơn họp vòng II. Đại hội đã đánh giá tình hình mọi mặt qua một năm hợp nhất, đề ra nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ và nhân dân trong hai năm 1977- 1978.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 39 ủy viên (35 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết) Đồng chí Nguyễn Ngọc Cừ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

10 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ II: 

Tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/9/1980. Dự Đại hội có 342 đại biểu chính thức và 20 đại biểu dự khuyết.Đại hội đã tổng kết những hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 1977- 1979, kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ chung của tỉnh năm 1981-1982.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 45 ủy viên (43 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Dương Việt Tiến được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

11 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần  thứ III:

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần  thứ III (vòng 1) tổ chức từ ngày 6 đến ngày 13/11/1982. Tham dự Đại hội có 326 đại biểu chính thức và 18 đại biểu dự khuyết. Đại  hội đã  đánh giá  trên tất cả các mặt của tỉnh từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II, thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương chuẩn bị cho Đại hội V của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ III (vòng 2) đã được tiến hành từ ngày 26 đến 28- 1-1983. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 3 năm 1983- 1985. Theo đó đã có những chủ trương đổi mới phù hợp với đường lối đổi mới của Đại hội VI của Đảng vạch ra sau này.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 ủy viên (43 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Hà Thiết Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

12 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ IV:

 Tổ chức từ ngày 10 đến 13-10-1986. Tham dự Đại hội có 372 đại biểu. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng trong 5 năm 1986- 1990.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 58 ủy viên. Đồng chí Hà Thiết Hùng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

13 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ V:

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ V (vòng 1) tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24-4-1991 với 299 đại biểu dự. Đại hội đã nghe vào thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội VII của Đảng. Đại hội đã bầu 19 đồng chí đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ V (vòng 2) không được tổ chức vì diễn ra sự kiện chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn (tháng 10-1991).

- Ngày 1/10/1991: Tỉnh Hoàng Liên Sơn chia thành 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Tái lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Hữu Thanh được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

14 - Đại hội  Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ I (sửa đổi là XIII):

Tổ chức từ ngày 15 đến 17 tháng 1 năm 1992 với 224 đại biểu dự. Đại hội đánh giá kết chính xác tình hình kinh tế - xã hội mọi mặt của tỉnh và xác định nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 ủy viên. Đồng chí Tạ Hữu Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 9/1994, đồng chí Tạ Hữu Thanh - Bí thư Tỉnh ủy  được điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Tại Hội nghị Ban chấp hànhĐảng bộ tỉnh ngày 15/10/1994 bầu đồng chí  Vũ Ngọc Kỳ làm Bí  thư Tỉnh ủy.
15 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ  XIV:

Tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 /5/1996 với 255 đại biểu tham dự. Đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan toàn diện tình hình mọi mặt của tỉnh từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, nhất là nhiệm kỳ 5 năm vừa qua. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ (1996-2000) là phấn đấu đến năm 2000 đưa tỉnh Yên Bái ra khỏi đói nghèo, trở thành một tỉnh phát triển của khu vực miền núi.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 ủy viên. Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 11/1997, đồng chí  Vũ Ngọc Kỳ - Bí  thư Tỉnh ủy  được điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 15/11/1997, đồng chí Nguyễn Văn Ý được bầu làm Bí  thư Tỉnh ủy.

16 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ  XV: 

Tổ chức từ ngày 1 đến 3/2/2001 với 296 đại biểu dự. Đại hội đã đánh giá tổng quát 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội và đề ra mục tiêu cho 5 năm (2001 - 2005) là:  Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện  đại hóa xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực miền núi Bắc Bộ.

Đại hội  bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 ủy viên. Đồng chí Vũ Tiến Chiến được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 10/2004, đồng chí Vũ Tiến Chiến- Bí  thư Tỉnh ủy  được điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 8/10/2004. đồng chí  Hà Quyết được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

17 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ  XVI: 

Tổ chức từ ngày 26-28/12/2005 với 298 đại biểu  tham dự. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát và xác định chủ đề của Đại hội là: Phát huy truyền thống đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dung Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 ủy viên. Đồng chí Phùng Quốc Hiển được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 8/2007, đồng chí Phùng Quốc Hiển - Bí thư Tỉnh ủy được điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 1/9/2007, đồng chí Hoàng Xuân Lộc  được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

YBĐT

Các tin khác
Đảng bộ Văn Phú tổ chức hướng dẫn đảng viên cài đặt và sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đảng bộ Văn Phú đã đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định. Mỗi loại hình tổ chức cơ sở Đảng được Đảng bộ xã chỉ đạo tập trung vào những nội dung theo điều kiện, đặc thù.

Xã Nga Quán, huyện Trấn Yên có hệ thống giao thông khá hoàn thiện, cảnh quan “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nga Quán trở thành lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trạm Tấu và lãnh đạo xã Hát Lừu thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Lò Thị Sơn ở thôn Hát 2, mới thoát nghèo cuối năm 2020.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, thời gian qua Đảng bộ xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu luôn chú trọng xây dựng Đảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, duy trì và giữ vững danh hiệu Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra mô hình 05 tại Hợp tác xã 6/12, xã Đào Thịnh (Trấn Yên). Ảnh Minh họa

Đó là giải pháp Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến VNPT E-Learning "Áp dụng trong giảng dạy các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên các lớp đối tượng kết nạp Đảng và lớp đảng viên mới tại Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục