Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2024 | 9:30:21 AM

YênBái - Về cơ bản, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Yên Bái đã quyết liệt, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, vẫn còn một số ít cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở có lúc, có thời điểm còn thiếu tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, còn có biểu hiện trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhất là việc mới, việc khó.

Năm 2024, Yên Bái phấn đấu trồng 6,61 triệu cây và năm 2025 là 6,75 triệu cây.
Năm 2024, Yên Bái phấn đấu trồng 6,61 triệu cây và năm 2025 là 6,75 triệu cây.

>> Giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Năm qua, Yên Bái đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Nổi bật là kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tính bình quân 3 năm đầu nhiệm kỳ đạt 7,24%/năm, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; nhiều công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Văn hóa, du lịch, giáo dục, quốc phòng-an ninh... nhiều chuyển biến rõ nét, có mặt nổi trội.

Đó là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp ở Yên Bái đã quyết liệt, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt trong thực hiện Chương trình hành động 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.  Qua đó cho thấy, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương với tinh thần "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm", dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, vẫn còn một số ít cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là cấp cơ sở có lúc, có thời điểm còn thiếu tính chủ động trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; còn có cán bộ là người đứng đầu chưa có nhiều đổi mới trong biện pháp, cách làm; việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm hằng năm chưa thực sự nghiêm túc, thiếu quyết liệt.

Người đứng đầu còn hạn chế trong vai trò nêu gương; thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và không thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, dẫn đến một số cán bộ, đảng viên sa sút ý chí chiến đấu, né tránh, không dám làm, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; chậm phát hiện, không kịp thời áp dụng các biện pháp để xử lý vi phạm ngay từ cơ sở; thiếu chủ động, linh hoạt, còn có biểu hiện trông chờ vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhất là việc mới phát sinh, việc khó, dẫn đến phát sinh các vấn đề phức tạp…

Cùng với đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên toàn tỉnh chưa thực sự đồng bộ, một số địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở, địa bàn cấp xã chưa thực sự quyết liệt, chưa có chuyển biến tích cực về công tác tự kiểm tra, thanh tra trong nội bộ để phát hiện các hành vi tiêu cực... 


Năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị. (Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Minh Quân, huyện Trấn Yên.)

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Yên Bái, những biểu hiện trên diễn ra ở một số nơi, một số lĩnh vực, nhưng chưa có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có tính hệ thống. Tuy nhiên, tình trạng trên sẽ dẫn đến quá trình xử lý một số công việc kéo dài, gây cản trở, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, làm giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công quyền, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa quy định mới của Trung ương để ban hành đồng bộ các quy chế, quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong đó có những vấn đề mới, khó, có tính tiên phong như: lượng hóa trách nhiệm nêu gương, xây dựng chi bộ kiểu mẫu, cụ thể hóa quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ và miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật... 

Trong đó, để tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai thực hiện, như: Nghị quyết số 37-NQ/TU về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, giai đoạn 2021-2025"; Chỉ thị số 24- CT/TU ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; ban hành, triển khai thực hiện quy định thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng, hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đặc biệt, ngày 25/4/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Quy định số 40 quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ đối với cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái.

Quy định nêu rõ, việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung phải đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp, toàn diện của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng thẩm quyền và phải được tiến hành kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nội dung đổi mới sáng tạo phải được cấp ủy cho chủ trương, chính quyền, cơ quan, đơn vị ban hành quyết định và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng; xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng với các cơ quan Trung ương, cấp ủy các cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Yên Bái tập trung chỉ đạo chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, chăm sóc tốt vụ lúa Đông - Xuân.

Để thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Yên Bái sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm; tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ…

Cùng với đó, tập trung đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong giáo dục chính trị, tư tưởng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên và tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm; đưa nội dung này làm một trong những thước đo để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức hằng năm.

Thực hiện tốt quy định phân cấp quản lý cán bộ, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trong tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm, Yên Bái tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức văn hóa công vụ; tập trung phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị theo hướng "giao nhiệm vụ, khoản sản phẩm", "rõ việc, rõ người, rõ phương pháp, rõ thời gian, rõ kết quả" để làm thước do đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. 

Thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá, xếp loại định kỳ đối với tập thể, cá nhân; xem xét xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm theo quy định…


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Trung tâm Khai thác - vận chuyển và Bưu cục Âu Cơ tại thôn Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái tại Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Trước mắt, Yên Bái sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng với các cơ quan Trung ương, cấp ủy các cấp tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Sự nghiêm túc, quyết tâm của Yên Bái được thể hiện trong phát biểu tại Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh đầu năm năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn. Đồng chí đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh… 

Cùng với đó, phát huy khí thế thi đua sôi nổi, bắt tay ngay vào hoạt động để phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả” nhằm thúc đẩy, khích lệ tinh thần hăng say lao động sáng tạo, dấy lên phong trào thi đua trong mỗi đơn vị và từng cá nhân trong doanh nghiệp. 

Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm triển khai các giải pháp và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, cách thức làm việc, sản xuất, kinh doanh dựa trên công nghệ số để đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình thực hiện các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số…

Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sẽ tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Thành Trung

Tags Yên Bái chấn chỉnh khắc phục né tránh trách nhiệm cán bộ đảng viên công chức

Các tin khác
Những quán hàng rong với nhiều loại thức ăn, nước uống được bày bán tại khu vực cổng trường học có nguy cơ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo số liệu của Bộ Y tế, trong quý I năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ làm 659 người bị ngộ độc thực phẩm (tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có ba trường hợp tử vong.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải thăm khám bệnh cho người dân

Bắt đầu từ năm 1950, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) quyết định lấy ngày 7/4 hàng năm làm Ngày Sức khỏe thế giới, viết tắt là WHD (World Health Day). Trong ngày này, WHO sẽ tổ chức các sự kiện quốc tế, khu vực và địa phương liên quan đến một chủ đề nhất định, nhằm lan tỏa thông tin và nâng cao nhận thức của người dân toàn cầu về tầm quan trọng của sức khỏe con người.

Trấn Yên tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tháng 10/2023. Ảnh minh họa

Mùa khô nắng nóng kéo dài cùng tác động của gió Lào, những cành cây, tán lá và những thảm thực vật khô ron, chỉ cần một hành vi vô trách nhiệm hoặc vô tình của con người, một tàn lửa cũng đủ gây ra những vụ cháy nghiêm trọng. Vì vậy, ngành chức năng, chính quyền địa phương cần chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng.

Người dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế cho lực lượng chức năng.

An ninh nông thôn nằm trong chiến lược đảm bảo an ninh quốc gia, nơi có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, giao thông không thuận lợi, đặc biệt là trình độ dân trí thấp, nhiều dân tộc thiểu số sinh sống… Vì vậy, khu vực nông thôn dễ phát sinh những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và đặc biệt là lực lượng công an phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục